A P P T E N G

Đang tải

# Hoa hồng bán hàng Hoa hồng phát triển

Tổng hoa hồng

(Khi khách hàng đăng ký lần đầu)

Hoa hồng trọn đời
(Khi khách hàng gia hạn)

Khách hàng thông thường

0 %

0 %

0 %

0 %

Cộng tác viên

1 %

1 %

2 %

5 %

Đại lý cấp 5

15 %

0 %

15 %

15 %

Đại lý cấp 4

6 %

2 %

8 %

6 %

Đại lý cấp 3

4 %

3 %

7 %

4 %

Đại lý cấp 2

3 %

4 %

7 %

3 %

Đại lý cấp 1

1 %

10 %

11 %

2 %

Tổng kênh

30 %

20 %

50 %

35 %