A P P T E N G

Đang tải

Câu trả lời là . Là Đại lý, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng để đăng ký Sản phẩm – Dịch vụ cho chính bạn hoặc cho khách hàng của bạn.

Khi đó, giá trị giảm giá của Phiếu giảm giá Khách hàng sẽ tạm thời ghi đè giá trị chiết khấu được hưởng của Đại lý nhằm phân tích giá trị chiết khấu nào cao nhất. Vì bạn chỉ được hưởng duy nhất một trong hai chính sách chiết khấu hoa hồng của AppTeng, bạn không thể được hưởng CẢ HAI chương trình cùng một lúc.

Tôi sẽ được hưởng loại chiết khấu nào nếu sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng trên tài khoản Đại lý của tôi ?

Hệ thống thông minh của chúng tôi sẽ tự động xác định giúp bạn xác định và áp dụng loại chiết khấu được hưởng cao nhất. Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng, nếu số tiền được chiết khấu từ Phiếu giảm giá khách hàng thấp hơn giá trị chiết khấu được hưởng của Đại lý, thì giá trị chiết khấu được hưởng của Đại lý sẽ được mặc định áp dụng để bảo vệ quyền lợi thu nhập của bạn.