A P P T E N G

Đang tải

Chương trình Đại lý bán hàng của AppTeng có tối đa 5 cấp độ Đại lý, thấp nhất là Đại lý cấp 5 và cao nhất là Đại lý cấp 1.

Để nâng các cấp độ Đại lý, người tham gia Chương trình Đại lý bán hàng cần đạt được các chỉ tiêu như Bảng mô tả sau:

STT Cấp độ Đại lý hiện tại của bạn Cấp độ Đại lý tiếp theo Chỉ tiêu Doanh số bán hàng cần đạt được Chỉ tiêu Phát triển Cộng tác viên / Khách hàng / Đại lý cần đạt được Ghi chú
1 Khách hàng vãng lai => => Cộng tác viên 1.000.000 VND 0
2 Cộng tác viên => => Đại lý cấp 5 15.000.000 VND 5
3 Đại lý cấp 5 => => Đại lý cấp 4 75.000.000 VND 25
4 Đại lý cấp 4 => => Đại lý cấp 3 375.000.000 VND 125
5 Đại lý cấp 3 => => Đại lý cấp 2 1.875.000.000 VND 625
6 Đại lý cấp 2 => => Đại lý cấp 1 9.375.000.000 VND 3125

Ghi chú:

Chỉ tiêu Doanh số bán hàng cần đạt được: Là Tổng Doanh thu bán hàng từ chính bạn hoặc từ các cấp Đại lý thứ cấp của bạn.

Chỉ tiêu Phát triển Cộng tác viên / Khách hàng / Đại lý cần đạt được: Là Tổng số lượng Khách hàng, Cộng tác viên, Đại lý thứ cấp do bạn hoặc các cấp Đại lý thứ cấp trong Kênh Đại lý của bạn phát triển được.