A P P T E N G

Đang tải

Khi bạn thực hiện Quảng cáo trên không gian Internet, sẽ có nhiều khách hàng mà bạn thậm chí không biết trước đó, dưới công sức quảng bá của bạn, sẽ truy cập các Nền tảng số của AppTeng để đăng ký và thanh toán các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng.

Để gán ID các khách hàng vãng lãi này vào ID Đại lý của bạn, AppTeng đã định danh cụ thể bằng các Liên kết giới thiệu được cấp riêng trong Bảng điều khiển Đại lý của bạn.

Bên cạnh đó, tính năng Phiếu giảm giá Khách hàng được AppTeng thiết kế bổ sung như Mã giới thiệu từ bạn cho các khách hàng vãng lai trên không gian mạng.

Bạn có thể sử dụng các Phiếu giảm giá Khách hàng này như là công cụ bổ sung có tính năng thay thế cho Mã giới thiệu và khách hàng cắhc chắn sẽ sử dụng, bởi vì họ sẽ được giảm giá khi sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng mà bạn cung cấp cho họ. Nhờ đó, bạn sẽ không lo lắng công sức quảng bá Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng từ bạn không được ghi nhận.