A P P T E N G

Đang tải

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó:

  • Đại lý mới gia nhập được xác định là Đại lý cấp 5
  • Đại lý gốc cao nhất được xác định là Đại lý cấp 1

Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức.

Để tìm hiểu Hoa hồng trọn đời là gì ? Vui lòng đọc bài viết TẠI ĐÂY

Bảng sau quy định Định mức Hoa hồng trọn đời dành cho Đại lý AppTeng:

STT Cấp độ Đại lý Mức hoa hồng trọn đời (% dựa trên Doanh thu gia hạn) Ghi chú
1 Đại lý cấp 1 2 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 2 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
2 Đại lý cấp 2 3 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 3 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
3 Đại lý cấp 3 4 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 4 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
4 Đại lý cấp 4 6 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 5 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
5 Đại lý cấp 5 15 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Khách hàng trực tiếp

Ghi chú: Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 2 hoặc từ Khách hàng trực tiếp, bạn chỉ được hưởng duy nhất Hoa hồng trọn đời, không được hưởng Hoa hồng bán hàngHoa hồng Phát triển.