A P P T E N G

Đang tải

Hoa hồng phát triển là khoản hoa hồng chiết khấu chi trả cho việc Phát triển Kênh đại lý bán hàng mới mà AppTeng chi trả cho việc phát triển các Đại lý thứ cấp. Đây là khoản tiền thỏa thuận trả cho Đại lý nhằm giúp AppTeng phát triển thêm các Đại lý bán hàng mới.

Hệ thống AppTeng quy định khi Đại lý B (là người bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý AppTeng) được Đại lý A (Là người đã tham gia Chương trình Đại lý AppTeng trước đó) giới thiệu và tham gia hệ thống, thì Đại lý A được gọi là Đại lý gốc và Đại lý B được gọi là Đại lý thứ cấp.

Khi Đại lý B bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý bán hàng, Đại lý A chưa được hưởng hoa hồng phát triển ngay, khoản hoa hồng phát triển chỉ được ghi có và chi trả khi Đại lý B bắt đầu có doanh thu bán hàng từ khách hàng do Đại lý B giới thiệu.

Hệ thống của AppTeng sẽ tự động căn cứ theo ID Đại lý để xác định khách hàng thuộc Đại lý nào giới thiệu. Và khi khách hàng đăng ký và thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động ghi có số tiền Hoa hồng bán hàng vào tài khoản Đại lý B và đồng thời ghi có Hoa hồng Phát triển vào tài khoản Đại lý A.

Trong tương lai, khi khách hàng gia hạn đăng ký Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng, Đại lý AĐại lý Bvẫn tiếp tục được hưởng Hoa hồng trọn đời, khoản Hoa hồng trọn đời sẽ được tự động ghi Có vào tài khảon của Đại lý AĐại lý B.