A P P T E N G

Đang tải

Hoa hồng bán hàng là khoản hoa hồng chiết khấu, mà AppTeng trả cho người môi giới bán hàng. Là khâu trung gian giữa AppTeng và người mua. Đây là khoản tiền thỏa thuận trả cho Đại lý bán hàng nhằm giúp AppTeng kết nối với người mua. Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức.

Khi khách hàng thông qua Đại lý và biết đến các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng, tiến hành đăng ký và thanh toán sử dụng các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng thì AppTeng sẽ thực hiện chi trả khoản chiết khấu hoa hồng bán hàng cho Đại lý.

Hệ thống của AppTeng sẽ tự động căn cứ theo ID Đại lý để xác định khách hàng thuộc Đại lý nào giới thiệu. Và khi khách hàng đăng ký và thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động ghi có số tiền hoa hồng bán hàng vào tài khoản Đại lý.

Để xem định mức Hoa hồng bán hàng dành cho Đại lý, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY.