A P P T E N G

Đang tải

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý của AppTeng, mặc dù bạn có thể là Đại lý thứ cấp của một Đại lý gốc trước đó, nhưng bạn cũng sẽ là Đại lý gốc của các Đại lý thứ cấp tiếp theo.

Bạn cũng sẽ được hưởng các ưu đãi đầy đủ như Chiết khấu hoa hồng Doanh thu bán hàng mới và Chiết khấu hoa hồng phát triển cũng như hưởng chính sách Chiết khấu Hoa hồng trọn đời.

Vì thế, một Đại lý vừa có thể là Đại lý gốc và vừa có thể là Đại lý thứ cấp.